Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MEMBRES DE LA BORSA / Serveis a Membres >
Serveis a Membres

La Borsa de Barcelona ofereix als seus Membres una extensa i molt competitiva gamma de Serveis que estan orientats a potenciar l’activitat d’aquests Membres i a proporcionar-los un òptim i eficient accés a tots els Mercats.

Seguidament s’exposen els principals Serveis disponibles, recomenant-se la consulta, para obtenir una informació més detallada sobre el funcionament de cadascun d’ells, de l’apartat següent del menú d’aquest web en el qual es proporciona informació detallada de cadascun d’aquests Serveis.

 

Infraestructures bàsiques

 • Parquet Electrònic

  És la instal•lació més emblemàtica de la Borsa de Barcelona i en la qual els Membres, en funció de la disponibilitat, poden utilitzar un “box” de contractació equipat amb la més moderna tecnologia que els facilita, des de potents works-stations, l’accés a tots els Mercats globals espanyols i a una gran diversitat de Serveis de front i back-office. L’esmentat “box” també està dotat de avançats sistemes de telefonia, amb pantalles de marcació tàctil i mecanismes d’enregistrament incorporats. Els Membres poden utilitzar, també, la resta de Serveis disponibles en el Parquet Electrònic (Sala d’Actes, Sales de Reunions, Cafeteria, etc.).

 • Centre de Càlcul

  Al marge dels Serveis informàtics generals de tot ordre que el Centre de Càlcul d’aquesta Borsa proporciona, els Membres poden sol•licitar a aquest Centre de Càlcul suport tècnic específic per al tractament i realització d’aquells operacions en les quals actuen d’Entitat Agent (OPA’s, OPV’s, ampliacions de capital, bescanvis, conversions, fusions, etc.), realitzant-se, si fos necessari, els prorratejos o qualsevol altre particularitat prevista en cada operació financera.

Contractació en els Mercats Nacionals i Internacionals

La Borsa de Barcelona facilita el suport tècnic i la formació necessària perquè els seus Membres puguin contractar eficientment en els Mercats següents:

 • Mercat Continu (SIBE).
 • Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX).
 • Mercat Alternatiu Borsari (MAB).
 • Mercat de Warrants.
 • Mercat de Fons Cotitzats (ETFs).
 • Contractació en els Mercats Internacionals.
 • Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat.
 • Mercat de Deute Públic de Catalunya.

L'Àrea de BME Post-Trade Sevices (des d'ara PTS) està integrada en la Unitat de liquidació i Registre (IBERCLEAR) i funcionalment comprèn quatre departaments que presten serveis a membres de les infraestructures de BME, emissores, entitats agent per a esdeveniments corporatius i clients de RENADE. Els quatre departaments són:

• BME2S - BME Securities Solutions

• LRA - Llibre Registre d'Accionistes i serveis a Emissores

• EVCO - Servei d'Esdeveniments Corporatius a Entitats Agent

• REANDE - Registre Nacional de Drets d'Emissió de gasos d'efecte hivernacle

 La cobertura dels serveis prestats per PTS es porta a terme amb personal de Borsa de Barcelona, ​​Borsa de Bilbao i Borsa de Madrid.

A continuació, es recull l'evolució de negoci i situació de cada un dels departaments referents a l'any 2019.

 

BME Securities Solutions

BME2S ofereix mitjans tècnics al membres de mercat, membres de BME Clearing, entitats participants d'IBERCLEAR i clients del custodi global BNP Paribas Securities Services, que permeten el client l'externalització dels serveis de connexió a les infraestructures i compliment operatiu amb les mateixes.

 

1. Sistema de Gestió de la Post-contractació (SGP): Mòdul que dóna suport a Membres de Mercat en el seu rol de membres de les plataformes de contractació de BME i també necessàriament com a Membres Compensadors i No Compensadors de BME Clearing. Durant l'exercici 2019, el SGP s'ha adaptat a tots els canvis normatius i funcionals donant satisfactòriament continuïtat en el servei a tots els seus clients. El 31 de desembre de 2019 el servei compta amb 10 clients (8 de SGP i 2 de SGP-T).

2. Sistema de Gestió de la Compensació (SGC): Mòdul que dóna suport a Membres Compensadors i No Compensadors de BME Clearing RV i RF. Durant l'exercici 2019, el SGP s'ha adaptat a tots els canvis normatius i funcionals donant satisfactòriament continuïtat en el servei a tots els seus clients. El 31 de desembre de 2019 el servei compta amb 6 clients.

3. Sistema de Gestió de Dipòsits (SGD): Mòdul que principalment dóna suport a Entitats Participants d'IBERCLEAR. El 31 de desembre de 2019 els volums registrats en el sistema van arribar a un import efectiu en RV de 14.244.000 d'euros i un import nominal en RF de 21.323.000 d'euros, representant un increment del 20,07% en RV i decrement del 9, 42% en RF. El servei compta amb 7 clients (4 entitats amb saldos registrats en IBERCLEAR, 1 client de l'custodi de BNP Paribas i únicament 2 clients del servei de Títol Físic i Registre d'Anotació en Compte).

 

Els serveis de BME2S són prestats íntegrament per personal de Borsa de Barcelona.

 

Els Membres de la Borsa de Barcelona tenen accés a totes les publicacions que edita aquesta Borsa (Butlletí de Cotització, Butlletí de Conjuntura dels Mercats, etc.) i també poden consultar el fons bibliogràfic i de documentació que està en la Biblioteca del Parquet Electrònic.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021