Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Gestió OPA'S I OPV'S >
Gestió OPA'S I OPV'S
opas  

La Borsa de Barcelona disposa dels mitjans tècnics necessaris per al control i realització de qualsevol operació financera que li sigui encomanada. En concret, les tasques que es realitzen per al control i tractament de les operacions financeres que citem tot seguit són les següents:

 OPAS i OPVS

 • Publicació per la Borsa de Barcelona de la Circular corresponent on es regula el procediment que han de seguir totes les entitats implicades, establint-hi el termini i la manera com han de comunicar les ordres de compra o venda de valors.
 • Recepció de totes les ordres adreçades a l’operació financera de la qual es tracti i tractament informàtic d’aquestes ordres, la qual cosa implica l’execució del prorrateig, si s’ha establert així en les condicions de l’operació. Posteriorment es procedeix a la publicació de les operacions generant les referències corresponents de registre que es comuniquen al servei de compensació i liquidació que correspongui.
 • Emissió, en el cas de les OPVS, de resguards personalitzats amb les dades econòmiques de l’operació i la referència de registre assignada.
 • Comunicació a la CNMV de la quantitat de valors que han acudit a l’operació.
 • Publicació del resultat al Butlletí de Cotització.

 

AMPLIACIONS DE CAPITAL, SUBSCRIPCIONS DE RENDA FIXA, BESCANVIS, CONVERSIONS DE RENDA FIXA

Tot i que cada operació financera, fins i tot dintre de les d’un mateix tipus, té unes característiques totalment diferents, les activitats que la Borsa de Barcelona realitza les podem generalitzar per a totes segons l’esquema següent:

 • Elaboració d’un pressupost que ha de ser aprovat per l’Entitat Agent, que descriu el tipus de control i tractament que ha d’efectuar la Borsa de Barcelona per a una operació determinada i la tarifa a aplicar.
 • Disseny de les normes que han de seguir les entitats implicades per comunicar les dades de l’operació de què es tracti, establint els terminis de comunicació, formats de cintes que cal fer servir, quadratures i certificats que calgui presentar. Aquestes normes seran distribuïdes a les entitats adherides per l’Entitat Agent.
 • Recepció dels suports informàtics establerts en les normes. Quadratura de l’operació en els termes que hi són establerts resolent les incidències que es poguessin presentar, tornant a l’entitat els suports informàtics que no s’ajustin exactament al que estableixen les normes.Tractament informàtic de les dades, amb comunicació del resultat de l’operació a l’Entitat Agent i al servei de compensació i liquidació que correspongui.
 • Control de numeracions dels títols dipositats, en el cas que el valor sobre el qual s’està fent l’operació financera estigui representat en títols físics.
 • Emissió de resguards personalitzats que incloguin el logotip de l’Entitat Agent, amb una descripció de l’operació financera i la referència de registre assignada.
 • Impressió de títols físics si el valor en qüestió està representat en títols físics.
 • Confecció dels quadres de difusió que cal lliurar a la CNMV.

 

CONTROL DEL PAGAMENT DE DIVIDENDS, INTERESSOS I AMORTITZACIONS DE VALORS REPRESENTATS EN TÍTOLS FÍSICS

Recepció dels suports informàtics lliurats per les entitats dipositàries, procedint a la quadratura i resolució d’incidències de les numeracions dels títols físics que hi són acreditats, verificant que les quantitats de títols que presenten com a justificant per al cobrament del dret econòmic corresponent estiguin emparades per les numeracions dels títols dipositats que han estat acreditats al suport informàtic lliurat.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021