Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A MEMBRES / Gestió de Dipósits (SGD) >
Gestió de Dipósits (SGD)
  Gestion de depositos

La Borsa de Barcelona disposa d’un servei informàtic acreditat de gestió de dipòsits de valors representats mitjançant anotacions en compte i títols físics que es presta a les Entitats Dipositàries Adherides als serveis de liquidació d’operacions borsàries. Aquest servei és accessible des de qualsevol lloc geogràfic i garanteix la connectivitat total de les entitats citades amb els serveis de liquidació esmentats. Aquest servei informàtic facilita el manteniment del registre d’anotacions en compte, la tramitació de qualsevol operació financera, així com la informació necessària per a la gestió de carteres i per a la tramesa de les dades pertinents a Hisenda i a la CNMV.

AVANTATGES QUE PROPORCIONA EL SGD A LES ENTITATS USUÀRIES

Existència d’economies d’escala importants pel nombre elevat de dipòsits i entitats que fan servir aquest sistema de gestió que té com a conseqüència l’aplicació d’unes tarifes extremadament competitives per la utilització d’aquest servei.

Estalvis significatius de costs operatius i de connexió amb els serveis de liquidació.

  Gestion de depositos 2

Adaptació permanent de l’aplicació informàtica,sense cost per a l’entitat, de totes les modificacions imposades pels serveis de liquidació.

Emissió de documentació personalitzadasense cost per a l’entitat.

Seguretat i confidènciagràcies a l’existència d’un sistema sofisticat de passwords d’accés.

Manteniment de la informació durant el temps legal necessari amb la seguretat i confidència més estricta.

 

FUNCIONALITATS QUE PROPORCIONA EL SGD

Connexió amb els serveis de liquidació borsaris - Les entitats adherides poden executar en «batch» i en «on-line» totes les instruccions rebudes dels seus clients lligades amb la liquidació d’operacions i dipòsit de valors regulades pels serveis de liquidació: informació del compte de liquidació, confirmació i rebuig d’operacions, justificació vendes, traspàs i préstec de valors, canvis de titularitat (art. 37 LMV), bloqueig i desbloqueig de saldos, etc.

Registre de les anotacions - Registre informàtic que la legislació exigeix a les entitats adherides on estan inscrits tots els moviments lligats amb la dipositaria de valors, amb la informació necessària que permeti el seguiment de cada anotació.

Operacions financeres - Suport tècnic necessari per a la tramitació de les ordres rebudes dels clients de subscripció, bescanvi, amortització, etc. i l’exercici dels drets polítics i econòmics dels valors dipositats.

Gestió de carteres - Informació del valor de les carteres a preu de cost i valorades amb els últims canvis, així com dels drets econòmics acreditats. Per tant l’usuari disposa en temps real de la valoració actualitzada de la cartera, d’informació econòmica de cada posició, de l’extracte de moviments i del saldo a una data determinada, així com del detall de RR a nivell de clients.

Altres informacions - Avisos personalitzats sobre operacions financeres, informació fiscal (sobre moviments, dividends i interessos, i patrimoni), informació comptable sobre tots els moviments inscrits en el registre per qualsevol motiu i informació per a Hisenda i altres organismes públics.

 

DISPOSICIONS LEGALS

El Servei Informàtic de Gestió de Dipòsits (SGD) que es presta a les Entitats Adherides Dipositàries es basa en allò establert en les disposicions següents:

  • Llei 24/1998 del 28 de juliol del Mercat de Valors.
  • Reial Decret 116/1992 del 14 de febrer sobre representació de valors mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d’operacions borsàries.
  • Decret 171/1992 del 4 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es disposa la creació del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona.
  • Reglaments d’Organització i Funcionament dels diferents serveis de liquidació.
  • Circulars i Instruccions emeses pels serveis esmentats.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020