Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas

A la Borsa de Barcelona es pot actuar en règim de crèdit de la manera següent:

NORMATIVA I FUNCIONAMENT

El mercat a crèdit d’operacions borsàries al comptat es regeix per l’Ordre Ministerial de 25 de març de 1991, per l'Ordre ministerial de 23 de setembre de 1998 i per allò que estableixen les normes de la Borsa de Valors de Barcelona. De manera resumida, el mercat a crèdit suposa l’existència d’una fórmula de finançament de les operacions borsàries, mitjançant la qual i sense alterar el principi d’operacions al comptat, compradors i venedors poden obtenir crèdits d’efectiu i de valors, respectivament.

  Contratacion a credito

VALORS ADMESOS

Els que en cada moment formin part de l’índex Íbex-35 i estiguin admesos a la cotització a la Borsa de Valors de Barcelona.

 

ENTITATS AUTORITZADES PER CONCEDIR CRÈDITS

Les Societats de Valors la declaració d’activitats de les quals així ho prevegi i les Entitats Oficials de Crèdit, els Bancs i Caixes d’Estalvis, incloses la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis i la Caixa Postal d’Estalvis, i les Cooperatives de Crèdit a què es refereixen les lletres a) i b) de l’article 76 de la Llei del Mercat de Valors.

 

CONDICIONS PER AUTORITZAR EL PRÉSTEC DE DINERS I VALORS

L’Entitat que concedeixi el crèdit comunicarà a la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona les condicions que s’aplicaran a les operacions amb crèdit. Aquesta comunicació indicarà el cost del préstec de diner i valors i les garanties que s’exigiran, així com la seva eventual remuneració. La comunicació es publicarà en el Butlletí de Cotització d’aquesta Borsa del dia anterior hàbil a la seva aplicació.

 

RÈGIM DE GARANTIES

Totes les garanties hauran de ser en diners i constituir-se en efectiu.

 • Garanties inicials
  La Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona té establertes unes garanties inicials mínimes del 25% de l’import efectiu de cada operació a crèdit, tant de compra com de venda.
 • Garanties complementàries
  Es demanarà un complement de garantia al comprador quan el canvi del dia sigui més d’un 10 % inferior a l’últim canvi sobre el qual es van constituir les garanties i, al venedor, quan el canvi del dia sigui més d’un 10 % superior al darrer canvi sobre el qual es van constituir les garanties. Quan els nivells de canvis arribin a aquells que van ser la causa que s'exigissin les garanties complementàries immediatament anteriors a la vigent, es procedirà a alliberar l’últim complement de garantia exigit.
 • Garanties addicionals
  Sens perjudici d'allò que s’ha exposat, l’Entitat que concedeixi el crèdit podrà exigir garanties addicionals.

 

VOLUM MÍNIM DE LES OPERACIONS

Les operacions a crèdit, ja siguin de compra o de venda, hauran d’ascendir, com a mínim, a un import efectiu de 1200 euros.

 

CANCEL•LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL CRÈDIT

En qualsevol moment, el comitent podrà demanar la cancel•lació d’una operació a crèdit. Aquesta cancel•lació es comptabilitzarà el mateix dia en què s’enviï la instrucció.

 

CANCEL•LACIÓ AL FINAL DE L'AJORNAMENT O DE LES SEVES PRÒRROGUES

Quan l'ajornament arribi a terme, la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona prorrogarà automàticament les operacions, excepte que l'Entitat que va atorgar el crèdit en sol•liciti la cancel•lació total o parcial.

Com a norma general, les operacions contractades durant la primera quinzena d’un determinat mes venceran l’últim dia d’aquell mateix mes, i, les contractades durant la segona quinzena d’aquell mes, venceran l'últim dia del mes següent. No s’admetran més de dues pròrrogues per cada operació

 

CANCEL•LACIÓ PER INCOMPLIMENT

Aquesta cancel•lació s'executarà si el comitent d’una operació en règim de crèdit, incompleix alguna de les següents obligacions:

 • Pagament de garanties inicials i/o comissions.
 • Pagament de garanties complementàries.
 • Pagament de recàrrec per ajornament.

En aquests casos, l’Entitat que va atorgar el crèdit ordenarà a la Societat o Agència de Valors i Borsa que va intervenir l'operació al comptat que executi l’ordre irrevocable de signe contrari que està en el seu poder.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020