Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Requisits per ser Membre de Borsa

 

  Alta como miembro 1

 

L’adquisició de la condició de Membre de les Borses espanyoles de Valors i sistemes multilaterals de negociació integrats en el grup Bolsas y Mercados Españoles (en endavant, “grup BME”) està oberta a les empreses de serveis d’inversió espanyoles i a les entitats de crèdit, així com a les entitats no espanyoles tant a dins com a fora de la Unió Europea. Dins de la Unió Europea, les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit estan subjectes, respectivament, d’acord amb allò establert a la Directiva 2004/39/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, relativa als Mercats d’instruments financers, i a la Directiva 2006/48/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, relativa a l’accés a l’activitat de les Entitats de crèdit i al seu exercici.

Per l’adquisició de la condició de Membre de les Borses espanyoles de Valors pel que fa a  les empreses de serveis d’inversió i de les entitats de crèdit no pertanyents a la Unió Europea, aquestes entitats hauran d’haver estat autoritzades prèviament per exercir activitats d’inversió en territori nacional pel Ministeri d’Economia i Competitivitat a proposta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en endavant, “CNMV”).

L’entitat sol·licitant pot dirigir la seva sol·licitud a una o a vàries de les Borses espanyoles de Valors, ubicades a Barcelona, Bilbao, Madrid i València. El procediment per a l’adquisició de la condició de Membre del mercat es troba recollit a les Circulars respectives de les Borses de Valors número 3/2017.

Per a l’adquisició de la condició de Membre a qualsevulla de les Borses espanyoles de Valors, l’entitat sol·licitant ha d’ostentar, almenys, la condició de Membre no compensador de l’entitat de contrapartida central amb la que la Borsa a la que dirigeix la seva sol·licitud hagi subscrit els acords necessaris per a la compensació de les operacions realitzades en els seus segments de contractació multilateral. Actualment les Borses espanyoles de Valors han assolit acords de compensació amb l’entitat de contrapartida central BME Clearing, pertanyent al grup BME.

Així mateix, l’entitat sol·licitant pot ostentar la condició d’entitat participant del sistema de registre i de liquidació gestionat pel sistema de liquidació amb el que la Borsa a la que dirigeix la seva sol·licitud hagi subscrit els acords necessaris per a la liquidació de les seves operacions. Actualment les Borses espanyoles de Valors han assolit acords de liquidació amb el dipositari central de valors Iberclear, pertanyent al grup BME.

Addicionalment, les entitats interessades en adquirir la condició de Membre de qualsevol de les esmentades Borses de Valors poden simultàniament sol·licitar l’alta com a Membre dels sistemes multilaterals de negociació integrats en el grup BME, BME MTF Equity i el Mercat de Valors Llatinoamericans “Latibex”.

 

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022