Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MEMBRES DE LA BORSA / Alta com a Membre >
Accés a la condició de Membre
 

FORMALITATS JURÍDIQUES

  • Carta amb la sol.licitud d'alta com a membre.
  • Documentació que acrediti a la societat.
  • Acreditació dels operadors nomenats per a negociar en el Corro Electrònic i en el Sistema d'Interconnexió Borsari.

 

SERVEIS OFERTS

La Societat Rectora de la Borsa de Barcelona ofereix una competitiva gamma de serveis a totes aquelles Entitats que hagin accedit a la condició de membre. Per a tenir més detalls, recomanem consultar el fullet que s'ha editat sota el títol "Serveis a Membres".

Alta como miembro 1

 

COST DE LA INCORPORACIÓ

Cada Membre satisfarà un cànon d’incorporació a aquesta Borsa que ascendirà a 100.000 euros.

La liquidació de l’esmentat cànon serà condició necessària per a que el nou Membre pugui iniciar les seves operacions en la Borsa de Barcelona i se satisfarà per una sola vegada, amb caràcter irrevocable i sense que doni dret a cap devolució en el supòsit que l’Entitat causés baixa posteriorment com a Membre, amb independència de la causa a la qual aquella baixa respongui.

L’al•ludit cànon no s’aplicarà a les Entitats que, sent ja Membres d’algunes de les restants Borses espanyoles, optin per adquirir la condició de Membre de la Borsa de Barcelona.

Conseqüentment, aquest cànon s’abonarà una sola vegada i a la primera de les Borses espanyoles de la que l’Entitat en qüestió sol•liciti ser Membre, sense perjudici dels acords assolits entre aquestes Borses a propòsit de la redistribució de l’import d’aquell cànon.

 

TARIFES

Els membres han de pagar un cànon de 2900 euros fixos anuals més un 0,001 per mil sobre el volum efectiu contractat. Aquesta és una tarifa establerta de manera general per a totes les borses espanyoles.

Borsa de Barcelona presta als seus membres una sèrie de serveis informàtics realitzats per la seva filial Centre de Càlcul de la Borsa, SA: Com a contraprestació, s'estableix un cànon mensual de 180 euros.

Per a aquelles entitats interessades, el Centre de Càlcul de la Borsa, SA presta serveis informàtics vinculats amb la dipositaria. Les tarifes d'aquest servei són del 1,125 per mil anual sobre l'import nominal dipositat, amb un màxim de 134,55 euros l'any per client/valor. També existeix un màxim anual de facturació de 28.293,30 euros que és l' import màxim que es carrega a una societat per tots els dipòsits de tots els clients nacionals que tingui.

 

RETORN DE LA INVERSIÓ: ESTALVIS I BENEFICIS

La condició de membre de la Borsa de Barcelona és una font fonamental d'estalvis i de negoci en diversos àmbits, ja que:

  • Elimina una gran varietat de costos.
  • Fomenta el negoci de dipositaria.
  • Permet importants estalvis en l'equipament d'accés al mercat.
  • Permet estalvis en l'ús de xarxes de comunicacions.
  • Aporta un recolzament integral en l'àrea de front i back office.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2020