Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / MERCATS / Descripció Mercats Accessibles >
Descripció Mercats Accessibles

La Borsa de Barcelona facilita l’accés per la negociació tant dels valors que es contracten en el Mercat Continu (SIBE) como d’aquells valors que es negocien en altres Mercats (“Corro Electrònic”, Latibex, BME Growth, Warrants, ETF’s ).

Tot seguit, es proporciona una descripció dels diferents Mercats anteriorment indicats.

 Descripcion mercados accesibles 2

 

MERCAT CONTINU (SIBE)

El màxim i millor exponent de la globalització i modernització dels mercats de valors espanyols és, sense cap mena de dubte, el Mercat Continu (SIBE), on es concentra la negociació de les accions de les empreses més representatives de l’economia espanyola i amb major volum de contractació.

La Borsa de Barcelona proporciona un accés òptim al citat Mercat Continu (SIBE), garantint que qualsevol inversor nacional o estranger obtingui, a través dels Membres d’aquesta Borsa, el millor preu existent en cada moment a l’esmentat Mercat i la mateixa liquiditat i rapidesa en l’execució de les seves ordres que es pugui aconseguir des de qualsevol altra Borsa espanyola.

Seguidament s’exposen les principals característiques de l’indicat Mercat Continu (SIBE):

ORGANITZACIÓ i FUNCIONAMENT

La Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, estableix un sistema d’interconnexió borsària d’àmbit estatal, integrat a través d’una xarxa informàtica que interconnecta els quatre mercats existents a les places borsàries de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, per a la negociació d’aquells valors que acordi la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Així mateix, la citada Llei indica que l’esmentat sistema estarà gestionat per la Sociedad de Bolsas, on el capital es distribueix a parts iguals entre les Societats Rectores de les quatre Borses de Valors Espanyoles.

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

Sistema electrònic de negociació multilateral i automàtic, en el que la prioritat de tancament d’operacions ve determinada pel preu i, en igualtat de preus, per la prioritat temporal en la introducció de les ordres. La unitat de contractació és una acció o un dret de subscripció. No obstant això, podrà establir-se, mitjançant Instrucció Operativa, una unitat de contractació diferent en el cas de valors concrets en què així s’estimi necessari.

SESIONS i HORARIS

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari establert al efecte i segons a l’horari  següent:

 • Subhasta d’obertura

Període comprès entre les 8.30 hores i les 9 hores, destinat a la introducció, modificació i cancel·lació de propostes. Durant aquest període no es creuen operacions.

 • Sessió oberta

Període comprès entre les 9.00 i 17.30 hores, en el que es desenvolupa la contractació continuada.

 • Subhastes de volatilitat

Tenen una durada de 5 minuts més un final aleatori d’un màxim de 30 segons i es realitzen abans de què es registrin operacions on els preus puguin assolir o sobrepassar els límits màxims de variació estipulats (rangs estàtic i dinàmic).

 • Subhasta de tancament.

Entre les 17.30 i les 17.35 hores, destinada a la introducció, modificació i cancel·lació d’ordres. Durant aquest període no es creuen operacions. La sessió finalitzarà en qualsevol moment, dins d’un període màxim addicional de 30 segons amb final aleatori.

UNITAT DE CONTRACTACIÓ i VARIACIONS DELS PREUS DE CADA SESSIÓ

La unitat de contractació serà, com a regla general, una unitat del valor corresponent incorporat al Sistema. No obstant això, podrà establir-se, mitjançant Instrucció Operativa, una unitat de contractació diferent en determinats valors quan s’estimi oportú.

A l’inici de cada sessió es prendrà com a preu de referència el preu de tancament de la sessió anterior.

Preu i rang estàtic

El preu estàtic és el preu dimanant de la darrera subhasta o el preu límit del rang estàtic en el cas de què se promogui una subhasta de volatilitat per ruptura del rang estàtic.

A l’inici de la sessió, el preu estàtic coincideix amb el preu de referència.

El rang estàtic és la variació màxima permesa respecte del preu estàtic establert en cada moment.

El rang estàtic es calcula en funció de la volatilitat històrica de cada valor, i està operatiu durant tota la sessió.

Preu i rang dinàmic

El preu dinàmic és l’últim preu negociat d’un valor, ja sigui dimanant d’una subhasta o de l’execució de cada ordre entrant en sessió oberta.

Aquest preu s’actualitza contínuament durant la sessió.

El rang dinàmic és la variació màxima permesa respecte del preu dinàmic. Es calcula en funció de la sèrie històrica de variacions de preus durant la sessió de cada valor.

El rang dinàmic està operatiu tant en la sessió oberta com en la subhasta de tancament. Pel contrari, no està operatiu en la subhasta d’obertura, ni en les de volatilitat, ni en les extensions de les subhastes d’obertura i tancament.

FIXACIÓ DE PREUS i ASSIGNACIÓ D’UNIATS DE CONTRACTACIÓ

 • En la Subhasta d’obertura

A la vista de les ordres introduïdes en el període d’ajustament, el primer preu serà aquell que permeti negociar un nombre major d’unitats de contractació; en el cas que dos o més preus permetin negociar el mateix nombre, el primer preu serà el que produeixi el desequilibri menor, entenent-se per desequilibri la diferència entre el volum ofert i el volum demandat a un mateix preu. Si no hi ha desequilibri o si els desequilibris són iguals, s’escollirà el preu del costat que tingui major volum. Si les tres condicions anteriors coincideixen, serà preu de la subhasta, dels dos possibles, el més proper al darrer negociat amb les excepcions següents:

- En el cas que l’últim preu negociat estigui dins de la forquilla dels dos possibles preus de la subhasta, el preu de la subhasta serà aquest últim preu negociat.

- De no haver últim preu negociat o trobar-se aquest fora de la forquilla de preus del rang estàtic, el preu de la subhasta serà el més proper al preu estàtic.

Un cop fixat el primer preu, es complimentaran, en primer lloc, les ordres de mercat i pel millor, a continuació les limitades amb preus millors que el de subhasta i, finalment, la resta d’ordres limitades al preu de subhasta, en la mesura que sigui possible, segons l’ordre temporal al que es van introduir en el sistema.

 • Durant la sessió oberta

Si finalitzada la subhasta d’obertura no coincidissin l’oferta i la demanda, el valor podrà negociar durant la sessió tan aviat es compleixi l’esmentada condició.

A la sessió oberta, les contrapartides que tanquin operacions es distribuiran entre les ordres que integren la posició dominant, segons rang de preus i, a igualtat de preus, segons prioritat temporal.

MODALITAT DE FIXACIÓ DE PREUS ÚNICS (FIXING)

Aquesta modalitat s’ajusta a l’horari següent:

- Primer període de subhasta:            8.30 a 12.00 hores.

- Primera fixació de preus:                  12.00 hores.

- Segon període de subhasta:             12.00 a 16.00 hores.

- Segona fixació de preus:                  16.00 hores.

 

 Descripcion mercados accesibles

 

MERCAT DE VALORS LLATINOAMERICANS EN EUROS (LATIBEX)


Accés al Mercat LATIBEX

Les quatre Borses espanyoles han organitzat el Mercat de Valors Llatinoamericans en Euros (LATIBEX) amb l’objectiu de crear un punt de trobada entre les empreses Llatinoamericanes amb una capitalització de més de 300 milions d’euros i els inversors europeus. En aquest mercat actuen, en igualtat de condicions d’accés, els membres de les mencionades quatre Borses espanyoles.

LATIBEX és un sistema multilateral autoritzat pel Govern Espanyol. Aquest Mercat va entrar en funcionament el dia 1 de desembre de 1999.

LATIBEX és el vehicle idoni per canalitzar la inversió europea cap a Llatinoamèrica ja que permet als inversors europeus accedir a les principals empreses Llatinoamericanes a través d’un únic mercat, d’un únic sistema operatiu de contractació i liquidació amb uns estàndards de transparència i seguretat reconeguts i, utilitzant una sola divisa: l’euro.

VALORS NEGOCIATS                                                                                       

Per incorporar-se al LATIBEX, els valors hauran d’estar prèviament admesos a negociació a una Borsa Llatinoamericana on el règim d’admissió a negociació, supervisió i difusió d’informació s’ajusti a uns criteris equiparables als que regeixen en el mercat de valors espanyol.

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

La negociació en el Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX) es realitza en Euros mitjançant el mateix sistema electrònic de contractació que s’utilitza al Mercat Continu Espanyol (SIBE).

La prioritat de tancament d’operacions ve determinada pel preu i, en cas d’igualtat de preus, per la prioritat temporal en la introducció de les ordres.

SESSIONS i HORARI

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari establert a l’efecte i segons l’horari següent:

 • Subhasta d’obertura

Període comprès entre les 8.30 i les 11.30 hores, destinat a la introducció, modificació i cancel·lació d’ordres. Durant aquest període no es creuen operacions. Aquesta subhasta finalitza en qualsevol moment, dins d’un període aleatori de 30 segons a partir de les 11.30 hores.

 • Sessió oberta

Període comprès entre les 11.30 i les 17.30 hores, en el que es desenvolupa la contractació continuada.

 • Subhasta de tancament

Període comprès entre les 17.30 i les 17.35 hores, destinat a la introducció, modificació i cancel·lació d’ordres. Durant aquest període no es creuen operacions. Aquesta subhasta finalitza en qualsevol moment, dins d’un període aleatori de 30 segons a partir de les 17.35 hores.

PREUS i LES SEVES VARIACIONS PER CADA SESSIÓ

A l’inici de cada sessió es prendrà com a preu de referència el preu de tancament de la sessió anterior.

Els valors podran cotitzar amb les variacions mínimes de preu establertes d’acord amb la Normativa vigent, sent el preu mínim de 0,01 euros.

 Preu i rang estàtic

 El preu estàtic és el preu dimanant de l’última subhasta o el preu límit del rang estàtic en el cas de què es promogui una subhasta de volatilitat per ruptura del rang estàtic.

 A l’inici de la sessió, el preu estàtic coincideix amb el preu de referència.

 El rang estàtic és la variació màxima permesa respecte del preu estàtic establert a cada moment.

 El rang estàtic es calcula en funció de la volatilitat històrica de cada valor i està operatiu durant tota la sessió.

 Preu i rang dinàmic

 El preu dinàmic és l’últim preu negociat, ja sigui dimanant d’una subhasta o de l’execució de cada ordre entrant en sessió oberta.

 Aquest preu s’actualitza contínuament durant la sessió.

 El rang dinàmic és la variació màxima permesa respecte del preu dinàmic. Es calcula en funció de la sèrie històrica de variacions de preus durant la sessió de cada valor.

 El rang dinàmic està operatiu tant a la sessió oberta com a la subhasta de tancament. Pel contrari, no està operatiu a la subhasta d’obertura, ni a les de volatilitat, ni a les extensions de les subhastes d’obertura i tancament.

 ESPECIALISTES I RÈGIM D’ACTUACIÓ

 Els membres del mercat que adquireixen la condició d’especialista dels valors cotitzats a LATIBEX es comprometen a mantenir de forma constant posicions i preus de compra i de venda i uns imports efectius mínims per a uns determinats valors. Han de mantenir un diferencial o forquilla entre els preus de compra i de venda, arbitrant els preus d’aquest mercat amb els mercats d’origen, procurant reduir la volatilitat no vinculada al mercat.

 COMPENSACIÓ i LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS

 Els valors que es negocien al Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX) estan representats mitjançant anotacions en compte i les operacions que s’efectuen sobre aquests valors són objecte de compensació i liquidació en Iberclear D+2 dos dies hàbils després de la data d’operació.

ÍNDEX FTSE LATIBEX ALL-SHARE

Pel seguiment del Mercado de Valors Llatinoamericans (LATÍBEX) es calcula i es difon en temps real l’índex FTSE Latibex All-Share, amb base 1.000 a 1 de desembre de 1999.

ALTRES ÍNDEXS

 • FTSE Latibex TOP, dissenyat per representar el comportament de les companyies més grans i més líquides de LATIBEX, amb l’objectiu de ser aptes per derivats.
 • FTSE Latibex BRASIL, que representa el comportament de les companyies Brasileres més líquides.

 

BME MTF EQUITY

BME MTF Equity és un sistema multilateral de negociació (SMN) gestionat per BME i subjecte a la supervisió de la CNMV. Cadascun dels seus segments té la seva pròpia regulació dissenyada específicament i, uns costos i processos adaptats a las característiques dels diferents tipus d’empreses, mantenint elevats nivells de transparència. 

Aquest SMN està format por tres segments:

1.- Segment BME Growth. Va dirigit a empreses de reduïda capitalització i de qualsevol sector d’activitat que busquen expandir-se (és important la representació del sector immobiliari a través de Socimis). Aquest mercat, que compta amb el segell europeu SME Growth Market, aporta visibilitat i credibilitat a les empreses i facilita accés al capital a les mitjanes empreses.

2.- Segment BME IICs. Està dissenyat per a les SICAV (Societats d’Inversió de Capital Variable), per a les SIL (Societats d’Inversió Lliure) i per als Fons d’Inversió.

3.- Segment BME ECRs. Inclou a les Empreses de Capital Risc.

 

SEGMENT BME GROWTH

Accés al BME Growth.

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

Els valors de BME Growth es negocien a través del mateix sistema electrònic de contractació que es fan servir en el Mercat Continu Espanyol (SIBE).

Depenent de la seva grandària i volum de contractació, els valors poden negociar-se en la modalitat de contractació general o bé en la modalitat de fixació de preus únics (Fixing).

SESSIONS i MODALITATS DE NEGOCIACIÓ

En aquest mercat es negocia tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari establert a l’efecte i d’acord a les modalitats de negociació següents:

1. Modalitat de Contractació General

És la modalitat del Mercat on la prioritat d’execució d’operacions ve determinada pel preu i, en el supòsit que hagués igualtat de preus, per la prioritat temporal en la introducció de les ordres.

1.1.  Subhasta d’obertura

Període comprès entre les 8.30 i les 9.00 hores, destinat a la introducció, modificació i cancel·lació d’ordres. Durant aquest període no es creuen operacions. Aquesta subhasta finalitza en qualsevol moment, dins d’un període aleatori de 30 segons a partir de les 9.00 hores.

1.2.  Mercat obert

Període comprès entre les 9.00 i les 17.30 hores, en el que es desenvolupa la contractació continuada.

1.3.  Subhasta de tancament

Període comprès entre les 17.30 i les 17.35 hores, destinat a la introducció, modificació i cancel·lació d’ordres. Durant aquest període no es creuen operacions. Aquesta subhasta finalitza en qualsevol moment, dins d’un període aleatori de 30 segons a partir de les 17.35 hores.

2. Modalitat de fixació de preus únics (Fixing)

És una modalitat de negociació que es basa en subhastes. En concret, es realitzen dues subhastes:

2.1.  Primera subhasta: Des de l’inici de la sessió a les 8.30 hores fins a les 12 hores, amb un tancament aleatori de 30 segons.

2.2.  Segona subhasta: Des del final de l’assignació de la primera subhasta (12 hores) fins a les 16 hores, amb un tancament aleatori de 30 segons.

En aquesta modalitat de negociació es regeixen les mateixes normes de fixació de preus aplicables per a totes les subhastes i no existeixen extensions de subhasta.

PREUS i VARIACIONS PER A CADA SESSIÓ

Els valors podran cotitzar amb una variació mínima de cotització que sigui igual o més gran que la que correspongui a:

a) La banda de liquiditat corresponent al rang del nombre mig diari d’operacions per a cada valor en el mercat més rellevant en termes de liquiditat i;

b) El rang de preus en aquella banda de liquiditat corresponent al preu de l’ordre.

Aquesta variació mínima de cotització s’aplicarà de conformitat amb allò que preveu el Reglament Delegat (UE) 2017/588 de la Comissió de 14 de juliol de 2016.

COMPENSACIÓ i LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS

Els valors que es negocien en el segment BME Growth de BME MTF Equity estan representats mitjançant anotacions en compte i les operacions que s’efectuen sobre aquests valors són objecte de compensació i liquidació en D+2 en Iberclear.

PROVEÏDOR DE LIQUIDITAT

Les característiques especials de les companyies incorporades al BME Growth fan necessària la figura del Proveïdor de Liquiditat per afavorir la liquiditat de les transaccions i aconseguir una freqüència suficient de contractació.

Aquesta entitat haurà de ser una empresa de serveis d’inversió o una entitat de crèdit que sigui membre del Mercat, amb la que la societat cotitzada hagués concertat un contracte de provisió de liquiditat.

ÍNDEXS IBEX GROWTH MARKET i IBEX GROWTH MARKET ALL SHARE

Per al seguiment del BME Growth es calcula i es difon en temps real els índexs IBEX Growth Market 15 i IBEX Growth Market All Share, ambdós amb base 1.000 a 31 de desembre de 2015.

 

MERCAT DE WARRANTS

CONCEPTE

Els warrants són valors que atorguen al posseïdor el dret, però no l’obligació, mitjançant el pagament d’un preu (prima), a comprar (CALL) o vendre (PUT) una quantitat determinada d’un actiu (subjacent), a un preu d’exercici prefixat (strike), durant la vida del mateix (warrant americà) o a la data de venciment (warrant europeu).

ACTIUS SUBJACENTS

Existeixen warrants sobre els actius subjacents següents:

- Accions espanyoles i estrangeres.

- Índexs borsaris nacionals i internacionals.

- Tipus de canvi (divises).

- Altres (cistelles d’accions, tipus d’interès, obligacions, matèries primeres, etc.).

SESSIONS, HORARI i CONTRACTACIÓ

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari establert a l’efecte i de 9 a 17:30 hores.

Els warrants emesos per diferents entitats, una vegada admesos a cotització, es contracten mitjançant sistemes electrònics, i de forma continuada, com la majoria dels valores de renda fixa i variable negociats al mercat borsari espanyol.

Els warrants es negocien en un segment especial, amb una normativa ajustada a les característiques i els específics requeriments de negociació d’aquest tipus de productes. En conseqüència, la contractació de warrants es regeix por les normes generals aplicables a la renda variable, amb les particularitats següents:

 • Inexistència de subhastes d’obertura i de tancament, mantenint-se les subhastes de volatilitat, podent aquestes darreres activar-se si s’estima que el preu teòric del warrant queda fora del rang estàtic de preus.
 • La vigència de les ordres es limita a la sessió en curs.
 • El preu de tancament es determina prenent en consideració les millors posicions de compra i de venda existents en el mercat al tancament de la sessió.
 • Incorporació de l’especialista de warrants, màxim un en cada valor, com a figura que contribueix a fomentar la liquiditat i que afavoreix el procés de formació de preus. L’especialista podrà introduir, a través d’aplicacions externes homologades, ordres combinades limitades de compra i de venda que no podran negociar-se en el moment de la seva introducció contra posicions existents en el mercat, sinó que, una vegada introduïdes, podran donar lloc a negociacions per confrontació amb altres ordres entrants.
 • La contractació de blocs té unes condicions particularitzades de preu i import mínim.
 • Previsió d’interrupció de la negociació de warrants, principalment per causes que afectin als subjacents.

LIQUIDACIÓ

La liquidació de les operacions s’efectua a través d’Iberclear, dos dies hàbils després de la data de contractació.

AVANTATGES

La inversió en warrants té els avantatges següents:

- Permet un elevat apalancament, per la inversió menor (prima) en el warrant respecte a la inversió directa en l’actiu subjacent.

- Té un risc limitat, ja que la pèrdua màxima és igual a l’import de la inversió (prima) del warrant.

 - Permet obtenir beneficis potencials il·limitats, equivalents a la diferència entre el preu d’exercici prefixat (strike) del warrant i el preu enregistrat per l’actiu subjacent.

ESTRATÈGIES

Per les seves característiques, els warrants poden ser utilitzats per:

- Cobertura de riscos de moviments adversos en el preu de l’actiu subjacent, donat que el warrant incorpora un dret a comprar o vendre, però no una obligació.

- Inversió a curt termini o a venciment, sobre la base de l’apalancament, amb un risc limitat i amb els potencials beneficis il·limitats que proporcionen els warrants.

 

MERCAT DE FONS COTITZATS (ETFs)

Els ETF (Exchange Traded Funds) o Fons Cotitzats a Borsa són Institucions d’ Inversió Col·lectiva l’objectiu dels quals és replicar l’evolució d’un índex o d’una cistella de valors. Les participacions o valors es negocien a la plataforma SMART, en temps real i amb les mateixes característiques que s’apliquen a qualsevol altre valor cotitzat.

SESSIONS, HORARI I PREU TANCAMENT

Tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari establert a l’efecte.

El mercat s’inicia amb una subhasta d’obertura compresa entre les 8:30 i les 9:00 hores, efectuant-se la contractació de forma continuada fins a les 17:35 hores. No hi ha subhasta de tancament.

El preu de tancament serà el punt mig de la millor posició de compra i de venda, arrodonit a l’alça. En cas de no existir posicions o estar-hi fora del rang estàtic, serà el de l’última negociació. En el supòsit de no haver negociat, serà el preu de referència de la sessió.

CARACTERÍSTIQUES

Les característiques principals dels ETFs són:

• Accessibilitat: La compra i venda dels ETFs es realitza, igual que les accions, a través dels intermediaris financers habituals i en el mateix horari borsari.

Transparència: En tot moment es coneix la composició de l’ETF. El mercat ofereix tota la informació rellevant (preus, volums, composició diària de la cartera del Fons, valor liquidatiu diari i valor liquidatiu indicatiu en temps real).

Liquiditat: La negociació es realitza en el Sistema d’Interconnexió Borsari. A més, cada ETF compte amb especialistes que aporten liquiditat. Quan la diferència entre el preu del valor i el seu valor liquidatiu indicatiu corresponent sigui significativa, es podrà aplicar una subhasta de volatilitat, amb la finalitat que el preu del valor s’ajusti a l’esmentat valor liquidatiu indicatiu.

Agilitat: Els ETFs permeten obtenir l’exposició a una cartera d’accions amb una única transacció. 

• Estratègia de cobertura: L’operativa amb ETFs permet utilitzar estratègies de cobertura de forma complementària als productes derivats.

• Als ETFs se’ls aplica la fiscalitat general de la venda o transmissió d’accions. A diferència dels Fons d’Inversió, no s’aplica retenció a compte dels guanys patrimonials derivades del reemborsament o transmissió d’ETFs. En aquests productes no es pot aplicar el règim d’ajornament tributari per traspassos, és a dir, no se’ls aplica l’exempció fiscal per traspàs prevista per a la resta de Fons.

 LIQUIDACIÓ

La liquidació de les execucions s’efectua a través d’Iberclear dos dies hàbils després de la data d’operació.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022