Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Descripció Mercat

D'acord amb allò que disposen l'article 2 de l'Ordre de 22 de març de 1994 i l'Ordre de 7 d'abril de 1999 del Departament d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, la Borsa de Barcelona té en funcionament un mercat per a negociar el Deute públic de Catalunya, en què es poden realitzar els diferents tipus d'operacions previstes a l'esmentada Ordre de 22 de març de 1994.

Per tal de facilitar les operacions dels intermediaris i d'eliminar duplicitats de costos, el mercat del Deute Públic de Catalunya és similar al mercat de Deute públic existent a la central d'anotacions en compte del Banc d'Espanya, tant pel que fa a les modalitats de contractació com als procediments tècnics.

  Descripcion mercado generalitat

 

VALORS NEGOCIATS

Emissions de Deute públic de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Català de Finances admeses a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona.

 

TIPUS D'OPERACIONS

  • Compra - venda simple al comptat.
  • Compra - venda simple a termini.
  • Compra - venda amb pacte de recomprar en data fixa.
  • Compra - venda amb pacte de recomprar a la vista.
  • Simultànies al comptat.
  • Simultànies a termini.

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

Negociació telefònica, amb recolzament informàtic de pantalles que proporcionen informació sobre la contractació i les posicions manifestades. A les pàgines d'informació del mercat s'hi pot accedir tant des dels equips connectats al Sistema de Difusió d'Informació de la pròpia Borsa (Databolsa) com des de terminals Reuters.

HORARI DE MERCAT

Tots els dies hàbils a la Borsa de Valors de Barcelona, de 9 a 17 hores.

PUBLICACIÓ D'OPERACIONS

Els membres del mercat han de comunicar les operacions contractades al Departament de Supervisió de Mercats i Informació de la Borsa de Barcelona que comprova el correcte compliment de totes les normes de contractació.

LIQUIDACIÓ

La liquidació de les operacions es fa, en règim d'anotacions en compte, en el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona. Les operacions poden liquidar-se el mateix dia de la contractació a través dels comptes de Tresoreria del Banc d'Espanya.

Les entitats que vulguin mantenir dipòsits de Deute Públic de la Generalitat de Catalunya han de ser Entitats adherides al Servei de Compensació i Liquidació.

RÈGIM DE GARANTIES DE LES OPERACIONS A TERMINI

Per tal de cobrir el risc derivat de variacions en els tipus d'interès, en les operacions de compra - venda simple a termini que es fan en el Mercat de Deute Públic de la Generalitat de Catalunya cal dipositar una garantia del 0,15 % sobre el valor nominal en les operacions amb pagarés i de l'1'65% sobre el nominal en les operacions amb bons i obligacions. Aquesta garantia es retorna el dia que l'operació venç, juntament amb el rendiment financer produït per la seva col•locació al mercat monetari.

TARIFES

La Borsa de Valors de Barcelona té establert un cànon especial per a les operacions de Deute Públic de la Generalitat de Catalunya, de 3,5 euros per a cada operació. No s'aplicaran cànons addicionals per als desglossaments que es puguin dur a terme.

Estan exemptes de l’esmentada tarifa les primeres 100 operacions de cada mes natural fetes pels membres.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021