Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Descripció Mercat

DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA

 

DESCRIPCIÓ MERCAT

De conformitat amb allò disposat a l’article 2 de l’Ordre de 22 de març de 1994 i de l’Ordre de 7 d’abril de 1999 del Departament d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, la Borsa de Barcelona té en funcionament un mercat per a la negociació de Deute Públic de Catalunya en el que es poden realitzar els diferents tipus d’operacions previstes a l’Ordre esmentada.

Amb la finalitat d’adaptar la normativa de la Borsa de Barcelona als nous requeriments establerts per MiFID II – MIFIR, va entrar en vigor la Circular 5/2017 d’aquesta Societat Rectora, de 14 de desembre, que estableix les Normes de Contractació aplicables al Mercat del Deute Públic de Catalunya i a altres valors de renda fixa admesos a cotització exclusivament a la Borsa de Barcelona.

 

VALORS NEGOCIATS

Emissions del Deute Públic de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Català de Finances i demés valors de renda fixa admesos a negociació a la Borsa de Valors de Barcelona.

 

PROCEDIMENTS DE COTITZACIÓ

  • Per preu. Els preus s’expressaran en tant per cent sobre el nominal i amb tres decimals. Podran ser ex cupó o amb cupó.
  • Per rendibilitat. La TIR s’expressarà amb 3 decimals.

 

PREU DE REFERÈNCIA I RANGS DE VARIACIÓ

El preu de referència de cadascuna de les emissions serà el preu de tancament de l’última sessió en què hagi hagut negociació al mercat.

Per a valors que cotitzen per preu, el marge de variació diari serà del +/- 10% respecte al preu de referència de l’emissió. Per a valors que cotitzen per rendibilitat, el marge de variació serà +/- 50 punts bàsics (PB) respecte al preu de referència.

 

VIGÈNCIA DE LES ORDRES

El límit màxim seran 30 dies naturals.

 

CLASSES D’OPERACIONS

  • Compravenda simple al comptat.
  • Compravenda simple a termini.
  • Compravenda amb pacte de recompra en data fixa.
  • Compravenda amb pacte de recompra a la vista.
  • Simultànies al comptat.
  • Simultànies a termini.

 

SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

La negociació d’aquests valors s’efectua mitjançant el Sistema Electrònic de Negociació de Deute (Plataforma SEND).

La contractació que s’efectua de forma electrònica, en euros nominals, i mitjançant el Sistema Borsari Electrònic de Renda Fixa i Deute Públic Anotat, integrat a la plataforma electrònica del SIBE des del 14 de desembre de 2016. El mercat disposa de dos sistemes de negociació:

 - A través del llibre d’ordres, permetent operacions multilaterals i bilaterals (en aquest últim cas podran ser a preu convingut, aplicacions o simultànies a preu convingut),

 - o a través del sistema de negociació multilateral amb sol·licitud de cotització (RFQ).

 

SESSIONS I HORARI DE MERCAT

El mercat romandrà obert tots els dies hàbils de dilluns a divendres que figuren en el calendari legalment establert a l’efecte a la Borsa de Valors de Barcelona, de 9 a 17:30 hores.

 

PUBLICACIÓ D’OPERACIONS

Les operacions executades seran publicades en el Sistema en temps real amb detall de les mateixes, i també en el Butlletí diari de la Borsa de Valors de Barcelona.

 

LIQUIDACIÓ

La liquidació de les operacions es realitza, en règim d’anotacions en compte, en el Servei de Compensació i Liquidació (Iberclear), podent-se liquidar les operacions el mateix dia de la contractació a través dels comptes de tresoreria del Banco de España.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022