Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Protector de l'Inversor >
Protector de l'Inversor
Protector inversor  

 

 

INFORMACIÓ

La Borsa de Barcelona és un mercat transparent i segur, amb estrictes normes de funcionament i control de les operacions. Però, el gran nombre de transaccions i la creixent complexitat pot provocar errors i les queixes i reclamacions consegüents. Per respondre adequadament a aquesta demanda, el Protector de l’Inversor intenta assegurar el compliment correcte de les ordres cursades.

A aquests efectes, la Sra. Gloria Martínez-Picazo, com a protectora de l’inversor de les Borses de Barcelona, Madrid, Bilbao i València compleix la missió de velar per la bona finalitat de les operacions realitzades a la Borsa, examinant i atenent les reclamacions i queixes que qualsevulla persones o entitats li dirigeixin en relació amb les esmentades operacions i en les actuacions directament relacionades amb les mateixes.

Pot contactar amb el Departament del Protector de l’Inversor, a través de les quatre Borses del Grup BME, en els diferents canals habilitats:

 • Protector de l’Inversor Borsa de Barcelona:

  Telèfon: 93 401 38 95 - Email: informacionbcn@grupobme.es

 • Protector de l’Inversor Borsa de Madrid:

  Telèfon: 91 589 11 84 - Email: protectorbolsamadrid@grupobme.es

 • Protector de l’Inversor Borsa de Bilbao:

 Telèfon: 94 403 44 00 - Email: protectorbbi@grupobme.es

 • Protector de l’Inversor Borsa de València:

 Telèfon: 96 387 01 56 - Email: protectorbv@grupobme.es

 

NORMES GENERALS D'ACTUACIÓ DEL PROTECTOR DE L'INVERSOR

 • El procediment al qual s'ajustarà el Protector de l'Inversor es regeix pels principis de gratuïtat, celeritat i confidencialitat.
 • La sustentació de reclamacions dels inversors tindrà una fase prèvia davant del Departament de Mercats i Informació, que atendrà les consultes i queixes que li siguin presentades sota qualsevol forma, tot i que caldrà la seva constància per escrit si volguessin elevar-les formalment davant del Protector de l'Inversor.
 • Quan la reclamació no pugui ser resolta en la instància prèvia esmentada en el punt anterior, podrà ser presentada davant del Protector de l'Inversor. La tramitació i resolució es durà a terme per escrit, sens perjudici d'una possible mediació del Protector de l'Inversor davant les part per arribar a un acord.
 • Queden excloses aquelles reclamacions que estiguin sotmeses o se sotmetin posteriorment a procediment judicial o arbitral, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o a qualsevol altra instància oficial o privada de tutela dels consumidors, usuaris, clients, accionistes o inversors.
 • Tampoc no s'admetran les que afectin a persones o a entitats diferents de l'interessat que reclama, a la Borsa de Barcelona o als seus membres o afectin a qüestions penals.

 

PRESENTACIÓ DE LES RECLAMACIONS

 • Les reclamacions davant del Protector de l'Inversor es faran per escrit.
 • El termini per a presentar les reclamacions al Protector de l'Inversor serà d'un any des de la data en què s'haguessin produit els fets que donen lloc a la reclamació.
 • Un cop admesa a tràmit, el Protector de l'Inversor donarà trasllat d'una còpia dels escrits i de la documentació presentats a l'òrgan representatiu de l'entitat objecte de la reclamació.
 • Després que l'Entitat contra qui es dirigeix la reclamació contesti, es donarà un nou torn d'al.legacions que garanteixi a cada part la rèplica dels arguments de la part contrària.

 

INFORME FINAL

Si no s'arriba a un acord a través de la mediació del Protector de l'Inversor, el procediment acabarà amb l'informe final, en què el Protector de l'Inversor manifestarà, degudament motivada, la seva opinió i proposarà les mesures que consideri que haurien d'adoptar-se per a resoldre el conflicte.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022