Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Protector de l'Inversor >
Protector de l'Inversor
Protector inversor  

El Protector de l'Inversor de la Borsa de Valors de Barcelona tutela els drets i els interessos legítims dels inversors i atén les queixes i reclamacions que aquests li puguin formular en relació a les operacions fetes a la Borsa de Barcelona, a les liquidades pel seu Servei de Compensació i Liquidació o a les actuacions i decisions directament relacionades amb les anteriors en què l'inversor estimi que ha sofert un perjudici com a conseqüència d'un tractament incorrecte, negligent o no ajustat a dret.

 

NORMES GENERALS D'ACTUACIÓ DEL PROTECTOR DE L'INVERSOR

  • El procediment al qual s'ajustarà el Protector de l'Inversor es regeix pels principis de gratuïtat, celeritat i confidencialitat.
  • La sustentació de reclamacions dels inversors tindrà una fase prèvia davant del Departament de Mercats i Informació, que atendrà les consultes i queixes que li siguin presentades sota qualsevol forma, tot i que caldrà la seva constància per escrit si volguessin elevar-les formalment davant del Protector de l'Inversor.
  • Quan la reclamació no pugui ser resolta en la instància prèvia esmentada en el punt anterior, podrà ser presentada davant del Protector de l'Inversor. La tramitació i resolució es durà a terme per escrit, sens perjudici d'una possible mediació del Protector de l'Inversor davant les part per arribar a un acord.
  • Queden excloses aquelles reclamacions que estiguin sotmeses o se sotmetin posteriorment a procediment judicial o arbitral, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya o a qualsevol altra instància oficial o privada de tutela dels consumidors, usuaris, clients, accionistes o inversors.
  • Tampoc no s'admetran les que afectin a persones o a entitats diferents de l'interessat que reclama, a la Borsa de Barcelona o als seus membres o afectin a qüestions penals.

 

PRESENTACIÓ DE LES RECLAMACIONS

  • Les reclamacions davant del Protector de l'Inversor es faran per escrit.
  • El termini per a presentar les reclamacions al Protector de l'Inversor serà d'un any des de la data en què s'haguessin produit els fets que donen lloc a la reclamació.
  • Un cop admesa a tràmit, el Protector de l'Inversor donarà trasllat d'una còpia dels escrits i de la documentació presentats a l'òrgan representatiu de l'entitat objecte de la reclamació.
  • Després que l'Entitat contra qui es dirigeix la reclamació contesti, es donarà un nou torn d'al.legacions que garanteixi a cada part la rèplica dels arguments de la part contrària.

 

INFORME FINAL

Si no s'arriba a un acord a través de la mediació del Protector de l'Inversor, el procediment acabarà amb l'informe final, en què el Protector de l'Inversor manifestarà, degudament motivada, la seva opinió i proposarà les mesures que consideri que haurien d'adoptar-se per a resoldre el conflicte.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021