Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Inversions Extrangeres >
Inversions Extrangeres
Inversiones extranjeras  

Dins del context de la creixent internacionalització que caracteritza els moderns mercats de valors, la Borsa de Barcelona està preparada per facilitar als inversors estrangers un òptim accés al mercat global espanyol tant de renda variable com de renda fixa.

En concret, tots els membres de la Borsa de Barcelona poden accedir des del Parquet Electrònic i des de les seves respectives oficines al Mercat Continu (SIBE) i al Mercat Electrònic de Renda Fixa i Deute Anotat en idèntiques condicions que ho poden fer els membres d’altres Borses espanyoles, oferint als inversors estrangers la mateixa liquiditat i rapidesa en l’execució de les seves ordres ja que s’accedeix, en temps real, al mateix mercat global obtenint-se el millor preu existent en cada moment.

En qualsevol cas, s’ha de destacar l’esperit competitiu i de servei absolut als inversors, característic d’aquesta Borsa, que permet a aquells inversors estrangers que optin per operar en el mercat espanyol a través dels Membres de la Borsa de Barcelona avantatges importants en tots els terrenys que són particularment significatius i permeten estalvis importants en l’àmbit de la liquidació i dipòsit dels valors adquirits.

D’altra banda, els inversors estrangers podran beneficiar-se, a través dels Membres de la Borsa de Barcelona, de múltiples serveis d’informació de valor afegit que els resultaran de gran utilitat per a una correcta gestió de les seves inversions a Espanya.

 

NORMATIVA I RÉGIMEN APLICABLE A LA INVERSIÓ ESTRANGERA

La inversió estrangera es regeix actualment a Espanya pel R.D. 664/1999, de 23 d’abril, sobre inversions exteriors i pel R.D. 876/2001, de 20 de juliol, sobre règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió.

Concepte d’inversió estrangera

Poden ser titulars d’inversions estrangeres a Espanya les persones físiques no residents a Espanya i les persones jurídiques domiciliades a l’estranger.

Les inversions estrangeres a Espanya es poden dur a terme a través de:

 • Participació en societats espanyoles.
 • La constitució i ampliació de la dotació de sucursals.
 • La subscripció i adquisició de valors negociables representatius d’emprèstits emesos per residents.
 • La participació en fons d’inversió.
 • L’adquisició de béns immobles a Espanya.
 • La constitució, formalització o participació en contractes de comptes en participació, fundacions, agrupacions d’interès econòmic, cooperatives i comunitats de béns.

Restriccions a la inversió estrangera

Les inversions estrangeres a Espanya, així com la seva liquidació, queden liberalitzades, podent quedar suspès el règim de liberalització en els supòsits següents:

 • El Consell de Ministres podrà acordar la suspensió del règim de liberalització general sempre que les inversions afectin a activitats relacionades amb l’exercici del poder públic, a l’ordre públic, seguretat i salut públiques. En aquest cas s’haurà de sol•licitar autorització administrativa prèvia.
 • Les activitats directament relacionades amb la Defensa Nacional necessitaran autorització administrativa prèvia a més de tenir un règim especial que les afecta.
 • També existeixen règims especials que afecten les inversions estrangeres a Espanya en matèria de transport aeri, ràdio, minerals i matèries primeres, minerals d’interès estratègic i drets miners, televisió, joc i telecomunicacions.

Declaració d’inversions estrangeres a Espanya i la seva liquidació

Les inversions estrangeres a Espanya i la seva liquidació seran declarades al Registre d’Inversions del Ministeri d’Economia, amb una finalitat administrativa, estadística o econòmica, amb l’excepció de les inversions que procedeixin de territoris o països considerats com a paradisos fiscals, que hauran de ser objecte de declaració prèvia, llevat de, als efectes que aquí ens interessa, quan aquestes inversions recaiguin sobre valors negociables ja emesos o ofertats públicament en un mercat secundari oficial. No és necessari registre especial en Borsa.

Estan obligats a declarar la inversió i la seva liquidació:

 • Amb caràcter general, els titulars no residents de la inversió.
 • Amb caràcter especial:
  • Si es tracta d’inversions efectuades en valors negociables, les empreses de serveis d’inversió, entitats de crèdit, d’altres entitats financeres autoritzades, o la intervenció de les quals sigui preceptiva per a la subscripció o transmissió de valors, o que actuïn com a dipositàries o administradores dels valors adquirits.
  • La societat espanyola objecte de la inversió, si es tracta d’accions nominatives.
  • Les societats gestores de fons d’inversió, si se tracta d’operacions d’inversió amb fons d’inversió espanyols.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022