Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A INVERSORS / Creació Clubs d'Inversió >
Creació Clubs d'Inversió
Creacion club inversion  

La Borsa de Barcelona es caracteritza per ser pionera a Espanya pel que fa a la creació de Clubs d’Inversió com a fórmula idònia per a millorar l’educació, formació i instrucció pràctica dels Membres dels esmentats clubs en el funcionament del mercat de valors. Seguidament, exposem les normes que han de seguir els esmentats Clubs d’Inversió per a constituir-se i pel correcte desenvolupament posterior de les seves activitats.

CONSTITUCIÓ

Els Clubs d’Inversió adoptaran qualsevol de les formes d’organització acceptades en Dret. El document constitutiu determinarà les condicions d’estructura i funcionament que regiran les relacions entre els membres.

ACTIVITAT DEL CLUB

En cap cas i sota cap concepte, els Clubs d’Inversió podran captar públicament fons, béns o drets del públic per a gestionar-los. L’activitat del Club serà, per tant, de caràcter privat i estarà només i exclusivament orientada a facilitar l’educació, formació i instrucció pràctica dels seus membres sobre la inversió en valors mobiliaris.

MEMBRES

Per les condicions intrínseques del Club i tenint en compte la finalitat educativa que persegueix, no poden ser membres d’un Club les persones jurídiques, sinó només les persones físiques. Per tal de no desvirtuar-ne el caràcter privat, els Clubs no podran tenir més de cincuanta (50) membres.

APORTACIONS

Les aportacions que hagin de fer els Membres del Club d’Inversió hauran de respectar els límits següents:

  • L’import total de les aportacions individuals que hagi de fer cada Membre no podrà ser superior a la quantitat de 12.020 Euros (dos milions de pessetes).
  • Sense perjudici de les aportacions necessàries que, en cada cas, hagin de fer els membres per fer front a les despeses del Club d’Inversió.
  • A més, els Estatuts podran preveure noves aportacions quan les pèrdues registrades redueixin el patrimoni per sota de la xifra total màxima d’aportacions fixada en ells.

ACTUACIONS DELS CLUBS D'INVERSIÓ A TRAVÉS D'ENTITATS FINANCERES

Els Clubs podran actuar a través d’una Entitat Financera (Banca o Caixa d’Estalvis) sens perjudici de l’obligació d’estar adscrits a un Membre de la Borsa de Valors de Barcelona. En aquest cas, aquestes entitats financeres hauran de gestionar les ordres rebudes del Club a través del Membre a què el Club estigui adscrit.

INSCRIPCIÓ

Els Clubs d’Inversió es podran inscriure al Registre Especial de Clubs de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona. A aquest efecte, hauran d’enviar una còpia del seus Estatuts signada per tots els seus membres, una llista dels esmentats membres (indicant-ne els noms, domicilis i NIF), així com un llistat dels components del seu Òrgan de Direcció. Cal presentar en el termini màxim d' un mes el número de NIF assignat per la delegació d'Hisenda al Club d'Inversió.

MODIFICACIONS DELS ESTATUTS

Qualsevol modificació o variació que es produeixi en el contingut dels Estatuts haurà de comunicar-se per escrit a aquesta Societat Rectora en el termini màxim d' un mes des que tingui lloc.

OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ PERIÒDICA

Tots els Clubs hauran de comunicar a la Societat Rectora abans del dia 31 de març de cada any les següents dades actualitzades i referides al dia 31 de desembre immediatament anterior:

  • Relació dels membres, indicant-ne el nom, cognoms, domicili i NIF.
  • Composició dels Òrgans de Direcció.
  • Aportacions fetes per cada membre durant l'any.
  • Valoració del Patrimoni del Club.
  • Societat o Agència de Valors i Borsa a què el Club està adscrit.
  • Domicili, telèfon i fax de contacte.
  • Si és procedent, Entitat financera per a la qual el Club actuï.

RÈGIM FISCAL

Els membres del Club i, si és procedent, els propis Clubs hauran de complir totes aquelles obligacions fiscals que els corresponguin en funció de l'estructura jurídica per la qual haguessin optat. En aquest sentit, totes les plusvàlues, dividends, interessos o qualsevol altre rendiment que s'hagués generat haurà d'integrar-se a la base imposable d'aquells impostos que siguin aplicables segons la Normativa Fiscal vigent en cada moment.

GESTIÓ DELS LLIBRES DE CONTROL

Per a una bona administració i control del funcionament del Club s'estableix la gestió de Llibres de Contabilitat, Caixa, Llibres d'Actes i Registre d'ordres.

BAIXA DEL REGISTRE

Els Clubs seran donats de baixa del Registre a petició pròpia o per incompliment de qualsevol de les obligacions i requisits establerts. En el moment de ser donats de baixa, la Societat Rectora ho comunicarà al membre a què estigués adscrit el Club, a l'entitat financera a través de la qual pugui operar i a la corresponent Delegació d'Hisenda.

QUOTES D'INSCRIPCIÓ I MANTENIMENT

S'estableix com a quota inicial d'inscripció en el Registre el pagament únic de 60 Euros. Per a romandre-hi i seguir constant en el Registre posteriorment, haurà de pagar-se una quota anual de 40 Euros, IVA inclòs.

La falta de pagament de les quotes indicades provocarà la baixa del Club en el Registre especial de Clubs d'Inversió d'aquesta Borsa.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022