Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Sortida a Borsa >
Guia I Avantatges de Sortir a Borsa

RAONS PER A LA SORTIDA D’UNA EMPRESA A BORSA

L’admissió a cotització pot suposar una via important d’obtenció de recursos per a l’empresa, si s’opta per una ampliació de capital amb desemborsament, o pot suposar un mitjà ideal per desinvertir i facilitar liquiditat als antics accionistes de l’empresa, si s’opta per una oferta pública de venda.

El mercat borsari incrementa el número de canals per a la captació de recursos i permet capitalitzar l’empresa, possibilitant una política financera més equilibrada.

Habitualment, la sortida a borsa suposa la cessió d’un percentatge minoritari de les accions de la companyia, de tal manera que no qüestiona el control d’aquesta.

A més dels avantatges financers, la cotització en Borsa proporciona a l’empresa d’altres beneficis que milloren el perfil i el desenvolupament estratègic d’aquesta. A tall d’exemple, s’ha d’esmentar els beneficis següents:

 • Notorietat de la companyia
 • Disponibilitat d’una valoració permanent de la societat
 • Disciplina en la gestió
 • Independència i autonomia financera
 • Disminució del perfil de risc
 • Liquiditat de les accions

 Salidas a bolsa

CONDICIONS PER A L’ADMISSIÓ A COTITZACIÓ D’ACCIONS

La incorporació al Mercat de Valors d’una empresa requereix una sèrie de condicions mínimes a complir, que poden ser resumides de la manera següent, per a la seva admissió en el primer mercat:

 • Capital mínim: la societat haurà de tenir un capital mínim d’1,2 milions d’euros, excloses les participacions individuals iguals o superiors al 25%.
 • Beneficis de la societat en els últims exercicis: els beneficis obtinguts en els dos últims exercicis, o en tres no consecutius en un període de cinc anys, hagin estat suficients per poder distribuir un dividend de, almenys, el 6% del capital desemborsat, una vegada feta la provisió per a impostos sobre els beneficis i dotades de reserva legals o obligatòries que corresponguessin.
 • El número d’accionistes amb participació individual inferior al 25% del capital serà almenys de 100.

En cas de sol•licitar-se l’admissió a cotització en el segon mercat per a Pimes, les esmentades condicions experimenten una notable reducció.

 

PROCEDIMENTS A SEGUIR PER A L’ADMISSIÓ A COTITZACIÓ D’ACCIONS

 • Acords societaris (Consell d’Administració, Junta General d’Accionistes).
 • Verificació prèvia de la CNMV o del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el seu cas, dels documents acreditatius dels acords i del document informatiu d’admissió.

 

REQUISITS POSTERIORS A LA SORTIDA A BORSA: DEURES D’INFORMACIÓ

Les societats que estan admeses a cotització en borsa tindran l’obligació de remetre anualment a la CNMV, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el seu cas, i a la Borsa, la memòria, estats financers i auditoria de cada exercici tancat.

Així mateix, amb caràcter provisional hauran de remetre estats financers trimestrals i semestrals resumits d’acord amb els models establerts per la CNMV. Per últim, han de comunicar els fets rellevants que afectin la seva activitat o la valoració de les seves accions.

 

L’EMPRESA DESPRÉS DE LA SORTIDA A BORSA

Com s’ha indicat anteriorment, la sortida a Borsa aporta importants avantatges per a l’empresa i els seus accionistes que es mantenen posteriorment, ja que podran realitzar-se noves ampliacions de capital que aportaran nous recursos financers. Així mateix, es seguiran obtenint els beneficis de tipus qualitatiu esmentats anteriorment.

 

ASPECTES ECONÒMICS

El cost derivat de la col•locació en borsa d’una companyia depèn del procés a seguir en cada cas. Pel que fa a les borses de valors espanyoles, el cost bàsic per l’admissió és de l’1 per mil sobre el nominal admès. Posteriorment és d’aplicació un dret de permanència, que en l’actualitat és el 0,045 per mil de la capitalització borsària de la companyia.

És important tenir en compte que, en base a l’acord existent entre les quatre borses espanyoles, l’admissió en més d’una borsa no comporta cap cost suplementari, ja que les tarifes d’admissió i permanència es paguen independentment del número de borses a les quals se sol•licita l’admissió. D’altra banda, els requisits posteriors d’informació a les borses són homogenis. L’admissió múltiple augmenta el número d’operadors que segueixen el valor.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022