Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Inicio / SOBRE NOSALTRES / SERVEIS A EMPRESES / Registre d'Accionistes >
Registre d'Accionistes
undefined  

El servei Registre Comptable d’Anotació en Compte i el de Llibre Registre d’Accionistes, ofereix el suport tècnic per portar el registre d’anotacions en compte de valors no cotitzats així com el llibre registre d’accionistes, tant de valors admesos a negociació en un mercat regulat o sistema multilateral de negociació, com de valors no cotitzats amb el registre d’anotacions en compte a Iberclear.

 

LLIBRE REGISTRE D'ACCIONISTES (LRA)

El Llibre de Registre d’Accionistes (LRA) té la finalitat de registrar els moviments diaris de les posicions dels accionistes de les companyies derivats de les operacions liquidades en l’àmbit de la liquidació, oferint així la possibilitat de conèixer amb detall la informació que identifica als accionistes de les companyies. A través d’una senzilla connexió tècnica, els responsables de la companyia poden consultar en els seus propis terminals informació individual dels accionistes, la posició actual i els moviments històrics, així com informació agregada per nacionalitat, percentatge de capital, etc.

L’article 497 del text refòs de la Llei de Societats de Capital reconeix a l’emissor el seu dret a conèixer la identitat dels accionistes independentment que les seves accions tinguin o no que ser nominatives per disposició legal. L’Emissor pot sol·licitar el tractament de les seves accions “com nominatives” a efectes d’identificar als seus accionistes. Això permet a les empreses amb títols al portador tenir un LRA que ofereixi el detall diari d’aquests accionistes i els seus moviments.

 

1.1. Característiques del Servei de Registre d'Accionistes

Accés a la informació en temps real: Tant la Societat emissora com la Societat Gestora designada per aquell   disposen d’una connexió informàtica que els facilita informació instantània del registro d’accionistes.

Informes complementaris: A més de la informació en temps real indicada en el punt anterior, es faciliten múltiples informes complementaris amb informació relacionada amb el registre d’accionistes (relació d’accionistes a una data, detall d’una inscripció, moviments en un període, etc.)

Inscripció de les transmissions: Les operacions comunicades por cadascun dels serveis de liquidació de operacions s’anoten automàticament al dia hàbil següent a la data de recepció de la informació.

Detall exhaustiu de cada anotació: Dades d’identificació dels titulars, domicili, descripció de la transmissió registrada, condicions especials dels valors, etc.

Garantia de la informació: La comunicació de la informació pel que fa als serveis de liquidació d’operacions i l’actualització al registre es fa per mitjans informàtics sense que sigui necessària cap manipulació el que garanteix l’exacta inscripció de les transmissions comunicades. 

 

  • Existència d’importants economies d’escala per l’elevat nombre de societats emissores que utilitzen aquest registre i que té com conseqüència l’aplicació d’unes tarifes molt reduïdes per la seva utilització.
  • Significatius estalvis de costos operatius i de connexió amb els serveis de liquidació.
  • Disponibilitat d’informació exacta, actual i històrica, dels titulars dels valors.
  • Actualització automàtica en el registre de les transmissions comunicades.
  • Accés restringit a la informació.
  • Manteniment de la informació durant el temps necessari amb la més estricta seguretat i confidencialitat.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022